ASTOR ENERJI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ASTOR nguyên tắc cơ bản

ASTOR ENERJI tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ASTOR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.53 TRY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.44%