BANVIT

BANVT BIST
BANVT
BANVIT BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BANVT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BANVIT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BANVT là 8.312B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu