BOSCH FREN SISTEMLERI

BFREN BIST
BFREN
BOSCH FREN SISTEMLERI BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BFREN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BOSCH FREN SISTEMLERI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BFREN là 2.88B TRY. EPS TTM của công ty là 15.17 TRY, tỷ suất cổ tức là 1.25% và P/E là 75.66.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu