HIDROPAR HAREKET KONTROL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HKTM nguyên tắc cơ bản

HIDROPAR HAREKET KONTROL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HKTM được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.11 TRY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.14%