KATMERCILER EKIPMAN

KATMRBIST
KATMR
KATMERCILER EKIPMANBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KATMR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KATMERCILER EKIPMAN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KATMR là 1.951B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu