NET HOLDING

NTHOL BIST
NTHOL
NET HOLDING BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NTHOL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NET HOLDING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NTHOL là 4.097B TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu