ALTUR SLATINA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALTUR SLATINA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALTUR SLATINA 47.15 M RON, và năm trước đó — 26.13 M RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia