COMVEX CONSTANTA

CMVX BVB
CMVX
COMVEX CONSTANTA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CMVX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của COMVEX CONSTANTA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CMVX là 454.584M RON.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu