AGILITY PUBLIC WAR

AGLTY DFM
AGLTY
AGILITY PUBLIC WAR DFM
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AGLTY

Tóm tắt tài chính của AGILITY PUBLIC WAR với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AGLTY là 25.158B AED. EPS TTM của công ty là 5.71 AED, tỷ suất cổ tức là 0.92% và P/E là 2.45.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền