ARAB ALUMINUM

ALUM EGX
ALUM
ARAB ALUMINUM EGX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ALUM

Tóm tắt tài chính của ARAB ALUMINUM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALUM là 156.222M EGP.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu