ALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENT
ANFI EGX

ANFI
ALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENT EGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ALEXANDRIA NATIONAL COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ANFI là 45.039M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền