PRIME HOLDING
PRMH EGX

PRMH
PRIME HOLDING EGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PRMH financial statements

Tóm tắt tài chính của PRIME HOLDING với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PRMH là 268.8M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền