BEKAERTBEKAERTBEKAERT

BEKAERT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BEKB nguyên tắc cơ bản

BEKAERT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BEKB được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.26 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.60%