OXURIONOXURIONOXURION

OXURION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OXUR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OXURION

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bỉ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OXURION 263.00 k EUR, và năm trước đó — 595.00 k EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia