MAHAKA RADIO INTEGRA TBK
MARI IDX

MARI
MAHAKA RADIO INTEGRA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MARI financial statements

Tóm tắt tài chính của MAHAKA RADIO INTEGRA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MARI là 2.784T.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền