ULIMA NITRA TBK
UNIQ IDX

UNIQ
ULIMA NITRA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UNIQ financial statements

Tóm tắt tài chính của ULIMA NITRA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của UNIQ là 26.1B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền