SYNLAB AG SYNLAB ORD SHS
0A9B LSE

0A9B
SYNLAB AG SYNLAB ORD SHS LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SYNLAB AG SYNLAB ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0A9B là 3.874B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền