BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ORD SHS

0IP1 LSE
0IP1
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ORD SHS LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0IP1 financial statements

Tóm tắt tài chính của BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0IP1 là 286.937M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền