CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST ORD GBP0.25CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST ORD GBP0.25CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST ORD GBP0.25

CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST ORD GBP0.25

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.01%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn