MITCHELLS & BUTLERS PLC ORD 8 13/24P

MAB LSE
MAB
MITCHELLS & BUTLERS PLC ORD 8 13/24P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MAB

Tóm tắt tài chính của MITCHELLS & BUTLERS PLC ORD 8 13/24P với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MAB là 1.54B GBP.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền