WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT

SCOP LSE
SCOP
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT LSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

phân tích kỹ thuật SCOP

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.