TOOPLE PLC ORD 0.01P

TOOP LSE
TOOP
TOOPLE PLC ORD 0.01P LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TOOP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TOOPLE PLC ORD 0.01P với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TOOP là 811.26k GBP.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu