VVV

SBE-VARVIT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VARV nguyên tắc cơ bản

SBE-VARVIT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VARV được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.18 EUR, hãy mua trước 20 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%