GDR ROS AGRO PLC ORD SHS AGRO

AGRO MOEX
AGRO
GDR ROS AGRO PLC ORD SHS MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghiệp Chế biến
Công nghiệp: Hàng Nông sản/Chế biến
Adecoagro S.A. là một công ty chuyên về đầu tư. Công ty tham gia vào một loạt các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm trồng trọt và các sản phẩm nông nghiệp khác, sản xuất sữa, đường, ethanol, sản xuất năng lượng và chuyển đổi đất đai. Công ty được tổ chức thành ba lĩnh vực kinh doanh chính: nông nghiệp; chuyển đổi đất đai, đường, ethanol và năng lượng. Các hoạt động nông nghiệp của công ty bao gồm thu hoạch một số loại nông sản nhất định, bao gồm hoa màu, lúa gạo và mía đường để bán cho các bên thứ ba và sử dụng nội bộ như là đầu vào trong các quy trình sản xuất khác nhau của công ty, cùng với sản xuất sữa tươi. Hoạt động sản xuất bao gồm kinh doanh các sản phẩm gạo, đường, ethanol và năng lượng, cung cấp các dịch vụ như kho bãi lương thực, điều chế, xử lý và sấy khô, v.v... Các hoạt động chuyển đổi đất đai của Công ty bao gồm việc mua đất nông nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh có đất nông nghiệp kém phát triển hoặc sử dụng không hiệu quả.