EUROPEAN ELTECH

EELT MOEX
EELT
EUROPEAN ELTECH MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính EELT

Tóm tắt tài chính của EUROPEAN ELTECH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EELT là 3.062B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu