European Eltech

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EELT nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hệ số giá/lợi nhuận
Hệ số giá/doanh thu
Vốn hóa
Doanh thu thuần
Doanh thu
Hệ số giá/lợi nhuận
Hệ số giá/doanh thu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Không có doanh thu ở đây
Công ty này chưa tạo được doanh thu gì trong năm tài chính gần đây

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

EELT không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty