GAZPROM GAZP

GAZP MOEX
GAZP
GAZPROM MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Dầu
Gazprom PJSC là một công ty năng lượng toàn cầu. Công ty tập trung vào thăm dò địa chất, sản xuất, vận chuyển, lưu trữ, chế biến và kinh doanh khí đốt, khí ngưng tụ và dầu, bán khí đốt làm nhiên liệu cho xe cộ, cũng như sản xuất và tiếp thị nhiệt điện và năng lượng điện. Công ty hoạt động thông qua các mảng sau: Sản xuất Khí, Vận chuyển, Phân phối Khí, Lưu trữ Khí, Sản xuất Dầu thô và ngưng tụ khí, Lọc dầu, Sản xuất và kinh doanh năng lượng điện & nhiệt. Phân khúc Sản xuất Khí tham gia vào việc thăm dò và sản xuất khí. Mảng Giao thông vận tải tham gia vào việc vận chuyển khí đốt. Phân phối khí đốt liên quan đến việc bán khí đốt trong Liên bang Nga và nước ngoài. Kho chứa khí giải quyết việc lưu trữ khí đã khai thác và mua trong các kho chứa khí dưới lòng đất. Phân khúc Sản xuất dầu thô và ngưng tụ khí tham gia vào hoạt động thăm dò và sản xuất hỗn hợp dầu khí, bán dầu thô và khí ngưng tụ. Phân khúc Lọc dầu tham gia vào quá trình xử lý dầu, khí ngưng tụ và các hydrocacbon khác, và kinh doanh các sản phẩm tinh chế. Công ty được thành lập vào năm 1989 và có trụ sở chính tại Moscow, Nga.