KRASNYJ OCTYABR

KROT MOEX
KROT
KRASNYJ OCTYABR MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KROT báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của KRASNYJ OCTYABR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KROT là 4.023B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền