RUSOLOVO

ROLO MOEX
ROLO
RUSOLOVO MOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ROLO

Tóm tắt tài chính của RUSOLOVO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ROLO là 23.131B RUB.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu