SegezhaSegezhaSegezha

Segezha

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SGZH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Segezha

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Segezha 34.26 B RUB, và năm trước đó — 11.48 B RUB.

Theo nguồn
Theo quốc gia