Millicom International Cellular S.A

TIGO NASDAQ
TIGO
Millicom International Cellular S.A NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TIGO báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Millicom International Cellular S.A với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TIGO là 3.003B. Ngày thu nhập tiếp theo Millicom International Cellular S.A là 11 Tháng 2, ước tính là 0.62.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền