DEPA PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DEPA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DEPA PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Đông — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DEPA PLC 515.00 M AED, và năm trước đó — 381.70 M AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia