TRIBHOVANDAS BHIMJTRIBHOVANDAS BHIMJTRIBHOVANDAS BHIMJ

TRIBHOVANDAS BHIMJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TBZ nguyên tắc cơ bản

TRIBHOVANDAS BHIMJ tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TBZ được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.75 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.45%