YPF Sociedad Anonima

YPF NYSE
YPF
YPF Sociedad Anonima NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

YPF nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của YPF Sociedad Anonima với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của YPF là 4.846B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của YPF Sociedad Anonima là 9 Tháng 11, ước tính là 1.04 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu