AFARAK GROUP SEAFARAK GROUP SEAFARAK GROUP SE

AFARAK GROUP SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AFAGR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AFARAK GROUP SE

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AFARAK GROUP SE 64.88 M EUR, và năm trước đó — 78.07 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia