ZAD HOLDING QPSCZAD HOLDING QPSCZAD HOLDING QPSC

ZAD HOLDING QPSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ZHCD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ZAD HOLDING QPSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Qatar — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ZAD HOLDING QPSC 1.39 B QAR, và năm trước đó — 1.36 B QAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia