SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688629 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 959.36 M CNY, và năm trước đó — 799.00 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia