SWIPE

PANCAKESWAPSXPUSD_D8E2F8
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

phân tích kỹ thuật SXPUSD_D8E2F8

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho SWIPE

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của SWIPE dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.