AMOTAMOTAMOT

AMOT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMOT nguyên tắc cơ bản

AMOT tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.27 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.33%