FOXFOXFOX

FOX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FOX nguyên tắc cơ bản

FOX tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.62 ILS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.97%