DA LUE INTERNATIONAL HOLDING CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4804 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DA LUE INTERNATIONAL HOLDING CO LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DA LUE INTERNATIONAL HOLDING CO LTD 273.39 M TWD, và năm trước đó — 340.22 M TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia