TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO. LT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

8329 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO. LT

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Á — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO. LT 1.22 B TWD, và năm trước đó — 1.09 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia