NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NTS DUB CRUD OIL FUT DOUBLE ETN JDR
2038 TSE

2038
NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NTS DUB CRUD OIL FUT DOUBLE ETN JDR TSE
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

2038 Biểu đồ Quỹ cổ phiếu

Hồ sơ

Khu vực: Hỗn hợp
Công nghiệp: Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tỷ suất Cổ tức: 0.00%

Tin tức