PHLX GOLD AND SILVER SECTOR INDEX
XAU TVC

XAU
PHLX GOLD AND SILVER SECTOR INDEX TVC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

XAU Biểu đồ