TieuLongFX

Cơ hội mua vì đã breakout mô hình lá cờ và nền giá phẳng

Giá lên
HKEX:700   TENCENT HOLDINGS LIMITED
CANSLIM, SEPA, SMA (10,50,200), Support & Resistance , Supply & Demand , Price Action, Chart Patterns ( Cup & Handle ; Triangle; Flat Base; Double Bottom ), Price Channel , Elliott Wave Strategy with "TREND IS YOUR FRIEND":

Thỏa vài điều kiện cơ bản của Canslim và đã breakout khỏi mô hình lá cờ tăng (trước đó đã breakout mô hình chiếc cốc tay cầm và nền giá phẳng):

Mua: 604-634 (0-5% tính từ điểm breakout)
Dừng lỗ: 563-573 (7-8% tính từ điểm breakout)
Chốt lời: 725-755 (20-25% tính từ điểm breakout)

Bạn nên đọc 4 cuốn sách về phương pháp "CANSLIM of William O'Neil" and "SEPA of Mark Minervini" để hiểu cách xác định chỉ số cơ bản thỏa điều kiện CANSLIM và các điểm mua/bán và nguyên tắc chốt lời/chốt lỗ để trở thành nhà giao dịch siêu hạn.

"Learn to make money while you sleep or you’ll work until you die"

"The more you can get yourself to do hard things, the more success you'll achieve"

"Highly volatile investment product. Past performance is not an indication of future results. The content is intended for educational purposes only and should not be considered as investment advice. Your capital is at risk"

Thanks and Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.