bobbiboy8x

Cổ phiếu APPLE suy yếu

Giá xuống
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
trong kênh giá Side Way, giá chạm đường trend dưới hộp, với tình hình FED tiếp tục tăng lãi suất, tác giả để xuất mô hình giảm của cổ phiếu APPLE

Giá thủng biên thì coi như đi vào kế hoạch, vùng giá đề xuất chạm là vùng hộp 2, nếu tiếp tục phá vỡ có thể đi về hộp 3 vùng giá 53$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.