Vinh7979

mô hình on bướm

NASDAQ:AAPL   Apple Inc
theo tôi thì nên sell limit