Davic-H

Abbott Thương Vụ Đáng Để Quan Tâm Trong Tháng 10.

Giá lên
NYSE:ABT   Abbott Laboratories
Chia cổ tức ngày 14/10/2020
Báo cáo tài chính 21/10/2020
2 Sự kiến đáng chú ý và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của giá của cổ phiếu tập trung vào tháng 10 mốc thời gian khá quan trong của gói kích thích kinh tế và sự kiện bầu cử tổng thống.
Trước đó với sàn phẩm Kit xét nghiệm Covid - Abbott đã có một khoản doanh thu tương đối tốt điều này sẽ làm cho báo cáo tài chính của Abbott quý này sẽ rất khả quan.
Theo phân tích kỹ thuật việc hình thành mẫu hình Vai - Đầu - Vai ngược một mẫu hình cực kỳ đẹp để làm cơ sở xác định cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.
Với những yếu tố trên tôi tin răng Abbott sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.