zzzdon

Phân tích mã CP ACB (HOSE) 24-12-2023

Giá lên
HOSE_DLY:ACB   NGAN HANG TMCP A CHAU
Cấu trúc giá :
Monthly : HL cấu trúc tăng (mẫu hình cup and handle)
WEEKLY : HL cấu trúc tăng giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.