xuanhaimmoer

ADA/BTC - Điều chỉnh trước khi có cú hồi

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BITTREX:ADABTC   Cardano / Bitcoin

Chúng ta có 2 khu vực để mua Ada

Nếu Ada thoát khỏi vùng 1 để chúng ta có mẫu Inverse Head and Shoulders

Nếu Ada bị trả về từ vùng 2 (vùng dưới) để chúng ta có mô hình Double Bottom

Mục tiêu trong biểu đồ
Bình luận:
Update

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.