vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU ADIDAS

XETR:ADS   ADIDAS AG NA O.N.

- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 247$-248$. Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP ADIDAS có thể một lần tiến lền quanh mốc 257$-267$

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy tuần này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh Tăng

- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh BUY quanh mốc 247$-250$, dừng lỗ dưới 245$
Chốt lời 257$-267$ . Good Luck :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.